Allmänna villkor

 

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av BM Group AB, (nedan benämnt ”BM Group”). Villkoren gäller för bokningar bekräftade from 2015-05-01.

Allmänna villkor

Uppdaterad 20150915

 

1. Bokning av reklamutrymme

Ordererkännande och offert

Bokning av reklamutrymme skall ske skriftligen av annonsör, förmedlare eller reklambyrå (nedan ”Kunden”).

En bokning är bindande när BM Group AB översänt skriftligt ordererkännande till Kunden.  Kunden ska framställa eventuella invändningar mot ordererkännandet senast inom åtta dagar från mottagandet av ordererkännandet. Ordererkännande ska innehålla uppgifter om produktgrupp, antalet objekt, format, reklamperiod och pris.

Avtalat pris gäller med reservation för förändringar i gällande lagstiftning beträffande skatter och avgifter avseende försäljning av utomhusreklam.

Avbokning

Kunden har rätt att avboka reklamutrymme på följande villkor: Avbokning ska ske skriftligen och anses ha skett den dag den

mottagits av BM Group AB. En avbokning ska göras senast 42 dagar före reklamperiodens början och måste avse samtliga reklamutrymmen som bokats vid ett och samma tillfälle.

Om bokningen avser flera reklamperioder ska det i avbokningen tydligt framgå vilken period som avbokningen avser. Om avbokning sker senare än vad som anges i föregående stycke, ska Kunden betala full ersättning motsvarande det totala pris som överenskommits för kampanjen och som angivits på översänt skriftligt ordererkännande.

BM Group AB har rätt att fakturera Kunden när avbokningen gjorts.

En preliminär bokning av annonsutrymme enligt skriftlig offert skall anses definitivt bokad om inget annat meddelats BM Group AB skriftligen senast 42 dagar innan reklamperiodens början.

 

2. Tillhandahållande av material

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att printmaterial och annat reklammaterial uppfyller vid var tid gällande ”Tryck- och leveransbestämmelser” utfärdade av BM Group AB. Bestämmelserna finns tillgängliga på www.bombasticmedia.com.

Materielleverans

Material för produktion tillhandahålls av kunden om inte annat uttryckligen angivits i orderkännandet. Leveransen ska ske senast 14 dagar före reklamperiodens början. Avvikande bestämmelser kan finnas för olika produkter, för fullständig information hänvisas till vid var tid gällande ”Tryck- och leveransbestämmelser” utfärdade av BM Group AB.

Bestämmelserna finns tillgängliga på www.bombasticmedia.com.

Reservupplagor

BM Group AB ska, förutom bokad nettoupplaga, lagerhålla en reservupplaga upp till 10% av nettoupplagan för att möjliggöra underhåll av affischeringen, vilken debiteras enligt gällande prislista. Eventuellt överblivet printmaterial kasseras av BM Group AB i och med reklamperiodens utgång såvida inte Kunden senast vid reklamperiodens början begärt att återfå eller begärt att BM Group AB ska lagerhålla sådant material.

Har materialet i annat fall inte avhämtats av Kunden inom en månad från reklamperiodens utgång har BM Group AB rätt att kassera överblivet material.

Lagerhållning av material kan ske vid skriftlig överenskommelse i upp till ett år.

Utebliven eller försenad materielleverans

BM Group AB har rätt till betalning inom avtalad tid även om Kunden inte levererar reklammaterialet eller om materialet levereras för sent.

 

3. Montering av material m m

Tider för montering m.m.

Montering av reklammaterial eller skyltar ska ombesörjas av BM Group AB.

Totalpriset för en reklamperiod inkluderar uppsättning, om inte annat framgår av ordererkännandet. Begär Kunden montering av annat skäl än felaktigheter i uppsättningen, har BM Group AB rätt till ersättning för sådant arbete enligt BM Group AB vid var tid gällande prislista.

BM Group AB genomför montering enligt separat bilaga, för varje produkt specificerad.

Om extrema väderleksförhållanden omöjliggör montering av reklammaterial i rätt tid, har BM Group AB rätt att avsluta monteringen på dessa objekt under reklamperiodens första dag efter ordinarie monteringsdagar utan att detta föranleder reducering av priset.

Försenad leverans av material

Om Kunden levererar reklammaterial till BM Group AB senare än 14 dagar före reklamperiodens början eller senare än annan överenskommen tidpunkt, ansvarar inte BM Group AB för att montering sker enligt den ursprungliga tidsplanen.

Vid sådan försening från Kundens sida sker montering så snart som möjligt.

Uppstår extra kostnader i samband med sådan försenad montering, äger BM Group AB rätt att debitera Kunden separat för dessa kostnader.

Kostnader för avvikande montering

Vid montering av reklammaterial, vars format och/eller kvalitet avviker från av BM Group AB utfärdade ”Tryck- och leveransbestämmelser” respektive andra av BM Group AB utfärdade bestämmelser, debiteras Kunden separat för merkostnader, som nämnda avvikelse medför.

Antal unika motiv

Totalpriset för en reklamperiod inkluderar en där varje enskilt motiv uppsätts utan specifik inbördes ordning och där kampanjen innehåller upp till sex (6) unika motiv. Om leveransen avser fler än sex (6) olika motiv, debiteras en sorteringskostnad enligt gällande prislista.

 

Ansvar för felaktig montering

Om BM Group AB inte sätter upp Kundens reklammaterial eller sätter upp det felaktigt har Kunden rätt till skälig kompensation.

Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos BM Group AB till ett värde som högst uppgår till Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten.

 

Reklam för konkurrerande verksamhet

Kunden är införstådd med att reklambudskap för verksamhet som konkurrerar med Kunden kan förekomma på reklamutrymmen i anslutning till de reklamutrymmen som Kunden bokat.

Omskyltning efter periodens slut

Som regel sker omskyltning efter reklamperiodens slut.

Om parterna kommit överens om att omskyltning ska påbörjas omedelbart efter reklamperiodens slut, är BM Group AB skyldigt att verkställa densamma.

Sådan överenskommelse måste ske skriftligt senast 6 veckor före kampanjstart.

Omdisponering av reklamobjekt

BM Group AB förbehåller sig rätten att omdisponera reklamobjekt som ingår i en bokad produkt mellan bokningstillfället och reklamperiodens början.

Objekt kan komma att innebära förändringar avseende enskilda reklamobjekt men påverkar inte fullgörandet av leveransen av den beställda produkten som helhet.

BM Group AB reserverar sig för de ändringar som fram till reklamperiodens början kan inträffa ifråga om reklamobjektens antal.

Överenskommet pris gäller även om en omdisponering av reklamobjekten skett och även om objektantalet avviker med upp till 5% under reklamperioden.

 

4. Skötsel och underhåll

BM Group AB ansvarar för att reklamen hålls i prydligt skick genom att snarast möjligt, med användande av erhållen reservupplaga, byta ut eller laga skadat printmaterial.

Vid långtidsuthyrning av utrymme för skyltreklam meddelas Kunden om behov av underhåll eller utbyte uppkommer.

BM Group AB ansvarar inte för sådan försening av utbyte av skadat material eller skyltar som beror på förhållanden utanför BM Group ABs kontroll.

Om BM Group AB brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna punkt har Kunden rätt till skälig kompensation för det uppkomna felet.

Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos BM Group AB till ett värde som högst uppgår till ett värde motsvarande Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten. Ersättning ges endast i form av att BM Group AB tillhandahåller reklamutrymme för motsvarande belopp.

 

5. Kundens ansvar för reklamens innehåll

Kundens reklambudskap får inte strida mot svensk lag, Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Sådana tillämpliga regler kan innefatta lokala föreskrifter.

BM Group AB har rätt att i förväg granska reklammaterialet.

Skulle reklammaterialet bedömas som lagstridigt eller oetiskt äger BM Group AB rätt att vägra uppsättning av detsamma.

Kunden ska ersätta BM Group AB för alla avgifter, skadestånd eller andra kostnader som BM Group AB drabbas av om Kundens reklambudskap strider mot tillämpliga lagar eller regler eller innebär intrång i tredje mans rätt.

Kundens skyldighet enligt denna bestämmelse gäller även reklammaterial som BM Group AB i förväg granskat utan att framställa invändningar emot.

Om bokat reklamutrymme inte kan utnyttjas av Kunden på grund av att Kunden inte informerat sig om eller beaktat tillämpliga lagar och regler för reklamens innehåll, har BM Group AB ändå rätt till full ersättning för reklamutrymmet.

 

6. Ansvarsbegränsning

BM Group ABs ansvar för brister i samband med montering m m är särskilt reglerat i detta avtal.

Därutöver är BM Group ABs ersättningsansvar begränsat till ersättning för direkt skada motsvarande

ett belopp maximalt uppgående till den avtalade ersättningen för den aktuella upplåtelsen eller tjänsten. Indirekt skada, såsom utebliven vinst, följdförluster eller liknande, ersätts inte såvida inte skadan uppkommit på grund av BM Group ABs grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

BM Group AB är befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtagande enligt detta avtal förhindras eller försvåras av ett hinder utanför BM Group ABs kontroll såsom strejk,  lockout, extrema väderleksförhållanden, energi- och råvarubrist, ingripande av myndighet eller annan liknande omständighet.

Om Kunden vill göra gällande en brist enligt detta avtal ska Kunden lämna BM Group AB meddelande därom utan dröjsmål.

Kunden får inte åberopa brister senare än 30 dagar efter att den reklamperiod som bristen hänför sig till är slut.

 

7. Betalning

Fakturering för reklamutrymme sker den sista arbetsdagen, 30 dagar före den avtalade reklamperiodens första dag.

BM Group AB förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning.

Betalning ska vara BM Group AB tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. Detta gäller även vid långtidsuthyrt reklamutrymme.

BM Group AB förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditupplysning av kund.

Vid ej godkänd kreditupplysning tillämpar BM Group AB alltid full förskottsbetalning.

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag.

BM Group AB förbehåller sig rätten att använda sig av ombud för fakturahantering.

BM Group AB äger rätt att fotografera av och datalagra material/skyltar samt att visa bilderna i samband med bl a redovisning av mätresultat i egna broschyrer och liknande samt på interna och externa sammankomster där utomhusmediet diskuteras och marknadsförs. Dessa bilder äger BM Group AB också rätt att tillhandahålla undersökningsinstitut att användas i samband med redovisningen av reklammätningar utförda av dessa institut. Användningen inkluderar publicering av bilderna på Internet.

 

8. Produkterna och dess rättigheter

Kunden kan aldrig hävda äganderätt till en produkt eller utrymme som tillhandahålls av BM Group AB, detta gäller oavsett om produkten eller utrymmet ägs av BM Group AB eller tillhandahålls via någon av BM Group ABs underleverantörer.

Vid eventuell konkurs, likvidation, obestånd eller liknande omständigheter hos kunden som innebär överförmyndigande av dess verksamhet, har BM Group AB rätt att omgående häva avtalet och återhämta sin produkt.

 

9. Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande i Helsingborgs tingsrätt.